Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom HRDLIČKA

Úvod Aktuality Galéria Kontakt

Leták


 Škôlka HRDLIČKA


súkromné denné centrum pre deti so špeciálnymi potrebamiExnárova 10, 3.poschodie

Kontakt:  0908543 644, 0911 205030, 0903102012

www.autistihrdlicka.sk
  

 

Poslaním škôlky HRDLIČKA pri Súkromnej základnej škole Hrdlička, je dosiahnuť maximálny možný rozvoj dieťaťa prostredníctvom hry  a zážitkového učenia.

V zariadení pracujú 2 špeciálny pedagógovia, 2 asistenti, 1 pomocný vychovávateľ.

Počas edukácie a pobytu dieťaťa v zariadení chceme naplniť ich:

 - fyzické

 - psychické

 - sociálne potreby

Tieto potreby sú nevyhnutné pre ich ďalšie začlenenie do spoločnosti.

Získajú  pozitívny  vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a prírode.

Vo všetkých oblastiach a činnostiach  rešpektujeme vývinové a zdravotné znevýhodnenie každého dieťaťa.

Výchovno - vzdelávaciu činnosť podporujeme doplnkovými terapiami ( Canisterapia, kontaktná farma, senzorická miestnosť, arteterapia , využitie interaktívnej tabule a pod.).

Uľahčujeme individuálnym prístupom uľahčujeme dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie škôlky v centre HRDLIČKA

                    podporujeme záujem dieťaťa o poznanie nového cez hru a zážitkové učenie

                    prostredníctvo aktivít vedieme deti k zdravému životnému štýlu, k ochrane zdravia

                    rozvíjame  u detí záujem o pohyb, zdokonaľovanie  pohybových schopností a zručností

                    zabezpečujeme  deťom sebarealizáciu na výtvarných, hudobno – tanečných a literárno – dramatických aktivitách

                    kooperujeme s rodičmi a zákonnými zástupcami vzájomnú komunikáciu, poskytovaním výchovného poradenstva

 

Počas pobytu dieťaťa v našom zariadení, rozvíjame  jeho:

 - psychomotorické kompetencie

 - komunikačné kompetencie

 - matematické kompetencie v oblasti vedy a techniky

 - digitálne informačné kompetencie

 - kompetencie učiť sa

 - sociálne a personálne kompetencie

 - občianske kompetencie

 - pracovné kompetencie

 

Škôlka Hrdlička poskytuje deťom  vo veku od 3 – 6 rokov socializačný pobyt,  zameraný na deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, deti s PAS, deti s kombinovaným postihnutím (s narušenou komunikačnou schopnosťou, zaostávajúcim psychomotorickým vývinom).

Staršie deti, vo veku 6 rokov, vieme začleniť do prípravného ročníka našej základnej školy.

 

Našimi odporúčanými stratégiami a metódami výchovno – vzdelávacej práce  sú:

TEACH a náhradný komunikačný systém PECS, pozitívne posilňovanie, odmena – sladká, vecná, pohybovo – relaxačné cvičenia, námetové dramatické, konštruktívne, didaktické, hudobno – pohybové hry, výtvarné a pracovné činnosti, čítanie a počúvanie rozprávok, edukačné hry, artikulačné, rečové a sluchové a rytmické hry, vychádzky, hudobné činnosti, zážitkové učenie a i. podľa potreby.

Pedagogickí zamestnanci si ich vola a dopĺňajú vychádzajúc z reálnych potrieb a možnosti detí tak, aby zabezpečili podmienky pre ich aktívne a zmysluplné učenie sa.

 

Škôlka HRDLIČKA je jednotriedna škôlka rodinného typu,  s útulným, príjemným prostredím.

Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečuje  špeciálny pedagóg, asistent učiteľa a pomocná vychovávateľka.

 V triede sú  3 – 4 žiaci.

 

Naši partneri:

CŠPP Komenského 3, CŠPP Bocatiova 1, Centrum včasnej intervencie DOMOV  Košice